تحصیلات

  • کارشناسی رشته روانشناسی
  • کارشناسی ارشد مشاوره
  • دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره

تخصص حرفه ای

  •  مربی طلاق دادگستری و بهزیستی
  • مربی فرزند پروری و تربیت کودک
  • خانواده درمانگر
  •  مشاوره پیش از ازدواج

سوابق حرفه ای

  • 15 سال کارشناس و عضویت هیئت مدیره و مدیر عامل جمعیت سلامت روان خانه مهر
  • 18 سال سابقه مشاوره خانواده ، ازدواج، کودک
  • مدیر مسئول کارشناس تخصصی طرح سنجش کودکان پیش دبستانی