بی‌تا زرین پناه

بی‌تا زرین پناه
رویکرد و تخصص کاری

رویکرد درمانی:

تحلیل رفتار متقابل

روانکاوی

رواندرمانی اگزیسنانسیال

مشاوره فردی ، برزگسال ، نوجوان ،اضطراب ، وسواس ، افسردگی ، روابط بین فردی ، نوجوانان

سوابق حرفه ای

دوره های گذرانده:

دروه روانپویشی کوتاه مدت دکتر شمسی پور و دکتر حشمتی

دوره رواندرمانی تگزیستانسیال مرکز طرحی نو

دوره مقدماتی و پیشرفته تحلیل رفتار متقابل موسسه تحلیل رفتار خاور میانه

دوره مایندفولنس دکتر فاطمی

شرکت در کنگره بین الملی روانشناسی بالینی

دوره گفتار درمانی زیر نظر بهزیستی

تفسیر نقاشی کودک

تحصیلات

تحصیلات

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی بویین زهرا

کارشناسی: روانشناسی بالینی تهران مرکز 

مشاوران