تحصیلات

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 • کارشناسی روانشناسی بالینی

تخصص حرفه ای

 • تحلیل رفتار متقابل
 • روانکاوی
 • رواندرمانی اگزیسنانسیال
 • مشاوره فردی ، برزگسال ، نوجوان ،اضطراب ، وسواس ، افسردگی ، روابط بین فردی ، نوجوانان

دوره های گذرانده

 • دروه روانپویشی کوتاه مدت دکتر شمسی پور و دکتر حشمتی
 • دوره رواندرمانی تگزیستانسیال مرکز طرحی نو
 • دوره مقدماتی و پیشرفته تحلیل رفتار متقابل موسسه تحلیل رفتار خاور میانه
 • دوره مایندفولنس دکتر فاطمی
 • شرکت در کنگره بین الملی روانشناسی بالینی
 • دوره گفتار درمانی زیر نظر بهزیستی
 • تفسیر نقاشی کودک