تحصیلات

 • کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی – دانشگاه تهران مرکز – معدل 19.70
 • کارشناسی: روانشناسی عمومی – دانشگاه تهران جنوب – معدل 18.70

تخصص حرفه ای

 • طرحواره درمانی
 • فنون مشاوره و خانواده درمانی
 • زوج درمانی ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره فردی

سوابق حرفه ای

 • مشاورو مدرس مدرسه سپهر صادرات
 • مشاور و مدرس مدرسه نخبگان
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه بهروان
 • بنیان گذار و مدیر عامل موسسه سروهانا
 • عضو و طراح اپلیکیشن بازی هانا
 • عضوو طراح اپلیکیشن مشاوره آنلاین فارگو
 • عضو اتاق بارزگانی ایران
 • عضو اتاق ایران استرالیا
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن مشاوره ایران