زینب  جهرمی

زینب جهرمی
رویکرد و تخصص کاری

رویکرد درمانی:

طرحواره درمانی

فنون مشاوره و خانواده درمانی

زوج درمانی ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره فردی

سوابق حرفه ای

مشاورو مدرس مدرسه سپهر صادرات

مشاور و مدرس مدرسه نخبگان

مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه بهروان

بنیان گذار و مدیر عامل موسسه سروهانا

عضو و طراح اپلیکیشن بازی هانا

عضوو طراح اپلیکیشن مشاوره آنلاین فارگو

عضو اتاق بارزگانی ایران

عضو اتاق ایران استرالیا

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن مشاوره ایران

تحصیلات

تحصیلات

کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی – دانشگاه تهران مرکز – معدل 19.70

کارشناسی: روانشناسی عمومی – دانشگاه تهران جنوب – معدل 18.70

مشاوران