تحصیلات

  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
  • دانش آموخته انستیتو روانپویشی فشرده و کوتاه مدت DISTDP

 

تخصص حرفه ای:

  • روان درمانگر عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
  • روان تحلیلگر، درمانگر کژکاری های جنسی ، مشاوره خانواده، مشاوره زوج، مشاوره فردی