تحصیلات و عضویت ها

  • لیسانس روانشناسي عمومي
  • فوق لیسانس روانشناسي عمومي
  • دارای پروانه تخصصی سازمان نظام روانشناسی به شماره 6834
  • عضو سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی
  •  عضو انجمن روانشناسی ایران
  •  عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

تخصص حرفه ای

  • درمانگر شناختي – رفتاری و طرح واره درماني
  •  درمان افسردگي
  •  درمان عزت نفس
  •  درمان اختالالت اضطرابي