محمد شهبازی فرد

رویکرد و تخصص کاری

رویکرد درمانی:

 درمانگر شناختي – رفتاری و طرح واره درماني
 درمان افسردگي
 درمان عزت نفس
 درمان اختالالت اضطرابي

سوابق حرفه ای

لیسانس روانشناسي عمومي
فوق لیسانس روانشناسي عمومي

دارای پروانه تخصصی سازمان نظام روانشناسی به شماره 6834

عضو سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسالمی
 عضو انجمن روانشناسی ایران
 عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

تحصیلات

مشاوران