تحصیلات

کارشناسی روانشناسی بالینی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

 

تخصص حرفه ای:

  • زوج درمانی با طرحواره
  • درمان اختلالات جنسی
  • درمان اختلالات فردی از طریق طرحواره درمانی و درمان های شناختی رفتاری