عشق چیست

عشق چیست ؟

در پاسخ اینکه عشق چیست می توان گفت که جذابیت این تجربه حسی انفرادی کجاست که از روزگاران کهن شاهد ... ادامه مطلب