آشفتگي فکری

71 / 100

افراد به دليل تفاوت‌ هاي فردي، در برابر اسـترس به صورت‌ های گوناگون پاسخ مي‌ دهند و شـدت فشـار ادراك شـده و چگـونگي واكـنش بـه آن ، وابسته بـه طـرز فکر و برداشتي است كه فرد از آن دارد و در وی ايجاد آشفتگي مي‌ كنند، اين نگرش ما نسـبت به رويدادها است كه سبب آشفتگي فکری ما مي‌ شود.

راه‌های مقابله با آشفتگي فکری

  • ‪ روش اول انکار است که روش نادرستی محسوب می‌ شود و در بعضی از افراد دیده می‌ شود.
  • ‪روش دوم استفاده از روش‌ های مقابله سالم و حل مسئله است.

‪تغییر تفکر، در این موارد معمولا فرد به کمک نیاز دارد تا منبع آشفتگي فکری مشخص شود و با حفظ آرامش بهترین راهکار برای مقابله پیدا کنند.

‪آیا طرز فکرم درست است؟
‪اگر فرد دیگری در موقعیت من بود، به او چه می‌گفتم؟
‪فرض کنیم اتفاق افتاده است، در حال حاضر چه کاری می‌ توانم انجام دهم؟

  • اصلاح عادت‌ها
  • ‪آرام‌سازی ذهنی عضلانی : آموزش آرام‌ سازی ذهنی‌‌-عضلانی نیز حتما باید زیرنظر مشاوره فردی به فرد داده شود. آشفتگي فکری و استرس باعث سفت شدن عضلات، تپش قلب و تند شدن تنفس می‌ شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!