8 / 100

روانشناسی اجتماعی علم مطالعۀ راه‌ هایی است که از طریق آن افکار، احساسات و رفتارهای افراد تحت تأثیر حضور واقعی یا خیالی سایرین قرار می‌ گیرد. نخستین مطالعات و توجه به حوزه رفتار اجتماعی و روانشناسی اجتماعی را متعلق به فارابی می‌ دانند. اگر بخواهیم تعریف روانشناسی اجتماعی را به شکلی دقیق‌ تر ارائه کنیم، می‌ توانیم به سراغ تعریفی برویم که گوردن آلپورت ارائه کرده است.

روانشناسی اجتماعی با سایر رشته‌ های علوم اجتماعی، از جمله جامعه‌ شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی در ارتباط است و در حدفاصل رشته‌ های مشابه خود، یعنی جامعه‌ شناسی و روانشناسی شخصیت قرار می‌ گیرد. روانشناسی اجتماعی و روانشناسی شخصیت هر دو به روانشناسی فرد علاقه‌ مندند. اما سطح تحلیل برای روانشناسی شخصیت و بالینی، فرد و برای روانشناسی اجتماعی، فرد در موقعیت اجتماعی است. از آنجا که جامعه از مجموعه افراد تشکیل شده است، برخی همپوشی‌ ها بین حوزه‌ های جامعه‌ شناسی و روان‌ شناسی اجتماعی وجود دارد، اما سطح تحلیل در جامعه‌ شناسی گروه، مؤسسه یا به طور کلی جامعه است.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!