روان‌شناسی اجتماعی علم مطالعۀ راه‌هایی است که از طریق آن افکار، احساسات و رفتارهای افراد تحت تأثیر حضور واقعی یا خیالی سایرین قرار می‌گیرد. نخستین مطالعات و توجه به حوزه رفتار اجتماعی و روانشناسی اجتماعی را متعلق به فارابی می‌دانند. اگر بخواهیم تعریف روان‌شناسی اجتماعی را به شکلی دقیق‌تر ارائه کنیم، می‌توانیم به سراغ تعریفی برویم که گوردن آلپورت ارائه کرده است.

روان‌شناسی اجتماعی با سایر رشته‌های علوم اجتماعی، از جمله جامعه‌شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی در ارتباط است و در حدفاصل رشته‌های مشابه خود، یعنی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی شخصیت قرار می‌گیرد.روان‌شناسی اجتماعی و روان‌شناسی شخصیت هر دو به روان‌شناسی فرد علاقه‌مندند.اما سطح تحلیل برای روان‌شناسی شخصیت و بالینی، فرد و برای روان‌شناسی اجتماعی، فرد در موقعیت اجتماعی است. از آنجا که جامعه از مجموعه افراد تشکیل شده است، برخی هم‌پوشی‌ها بین حوزه‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی وجود دارد، اما سطح تحلیل در جامعه‌شناسی گروه، مؤسسه یا به طور کلی جامعه است.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!